MDN

Algemene voorwaarden Bij Brigit kindercoach en meer

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Bij Brigit en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsomschrijving

Bij Brigit is opgericht door Brigit Wagenmans. Bij Brigit is coaching voor kinderen en hun ouders. Bij Brigit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05079127.

3. Definities

  1. Opdrachtnemer; Bij Brigit kindercoach en meer.
  2. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
  3. Overeenkomst; Een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn terug te vinden op de website onder het kopje tarieven.

6. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur zal de afgesproken dienst wel in rekening worden gebracht.

7. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. En dient dit direct betaald (voldaan) te worden.

Indien de opdrachtgever dit niet lukt geef dit vooraf aan. Dan wordt dat in overleg gedaan.

8. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Bij Brigit  sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Bij Brigit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bij Brigit.

9. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die onder andere tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Na toestemming van de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. Maar ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Ik ben van mening dat het goed is, als jullie kind ziet dat jullie capabel genoeg zijn om overleg te hebben met bijv. school. Ik wil jullie wel ondersteunen in het voorbereiden van gesprekken met derden.

In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

10. Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Bij Brigit kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

11. Regels rond een afspraak

ndien ouder/verzorger niet op hetzelfde adres aanwezig is, dient deze tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er een kort evaluatie moment om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de cliënt uitvoerig besproken.

 

Bij Brigit  Teunisbloem 12   Dalfsen