MDN

Privacywet

Bij Brigit is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres : Teunisbloem 12
Postcode : 7721 JJ
Plaats : Dalfsen
Kvk nr. : 05079127
BTW nr : NL001666698B65
Telefoonnummer : 06 25128538
E-mailadres : info@bijbrigit.nl

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Brigit Wagenmans, eigenaresse van Bij Brigit kindercoach en meer

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Bij Brigit  persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij Brigit respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die Bij Brigit verzamelt
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Bij Brigit verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw geboortedatum en geboorteplaats
  • Jouw bankrekeningnummer
  • Contact gegevens van social media accounts

Jouw persoonsgegevens zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze om contact met jouw te houden over het traject dat je met Bij Brigit bent aangegaan.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je na een oriëntatie hier vanaf, dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Rechten als cliënt
Wanneer ik jou als cliënt begeleid of jouw kind begeleid, heb je recht op inzage in de gegevens die ik in je dossier bewaar. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik denk dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Als coach houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind zal spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jouw om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Rechten van kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Beveiliging gegevens
De wet verlangd van mij dat ik jouw gegevens bescherm. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Ik bewaar jouw papieren dossier in een afgesloten kast, waarvan ik alleen de sleutel in mijn bezit heb.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Bijhouden van dossiers van cliënten
  • Afhandelen van betalingen
  • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte, jaarcijfers etc.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Jouw papieren dossier bewaar ik 5 jaar, voor het geval je nog eens terugkomt voor coaching of andere diensten van Bij Brigit

Ik bewaar een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot
Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons